Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

W dniu 15.07.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach - 73-220 Drawno- Brzeziny 1, grupa licząca 57  pracowników w/w placówki założyła Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach "NADZIEJA" mające na celu wspieranie rozwoju placówki i realizowanie zadań wchodzących w zakres działań placówki, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie działa i realizuje swoje cele w oparciu o statut.  Konto Stowarzyszenia 70 1020 4867 0000 1802 0085 9371, na które można dokonywać wpłat celem wsparcia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Dane rejestrowe
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach "NADZIEJA" zostało zarejestrowane 09.09.2008 pod numerem KRS 0000313210.
 
Dane:
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach "NADZIEJA"
Brzeziny1
73-220 Drawno
Tel. 95 768 10 66
fax: 95 768 11 99

NIP: 594-15-77-361
KRS: 0000313210
REGON: 320587090
 

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH "NADZIEJA"

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach "Nadzieja", w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Brzeziny 1, 73-220 Drawno.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

   
Rozdział II
Cele i środki działania

 

7. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

a. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
b. Działalność charytatywna,
c. Ochrona i promocja zdrowia,
d. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
e. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych a zwłaszcza opieka oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna.

 

8. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

a. Wspieranie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach pod względem merytorycznym i finansowym a w szczególności poprzez:
- dofinansowanie bieżącej działalności DPS w obszarach wymagających takiego wsparcia w celu utrzymania standardów opieki, terapii i rehabilitacji wypracowanych w placówce i określonych odrębnymi przepisami,
- opracowywanie i realizowanie projektów mających na celu rozwój placówki zwłaszcza w obszarze opieki, terapii i rehabilitacji mieszkanek DPS a także w obszarze infrastruktury i bazy materialnej placówki,
- wspieranie procesu rozwoju zawodowego i osobistego personelu DPS,
- opracowywanie, realizowanie oraz uczestnictwo w projektach mających na celu integracje mieszkanek DPS ze środowiskiem lokalnym oraz ich uczestnictwo w lokalnym życiu społecznym i kulturowym.
b. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczych i terapeutycznych takich jak domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, hotele, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki terapii i inne, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, starych, chorych, uzależnionych lub znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej w tym także dzieci i młodzieży,
c. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie opieki, terapii, rehabilitacji pracy z osobami wymienionymi w poprzednim punkcie,
d. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej osób o których mowa w poprzednich punktach.

 

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

 

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10. Stowarzyszenie posiada członków:

a.    zwyczajnych,
b.    wspierających,
c.    honorowych.

 

11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a.    złoży deklarację członkowską,
b.    przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

15. Członkiem honorowanym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.    biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b.    korzystania z dorobku, majątku i wszystkich form działalności Stowarzyszenia,
c.    udziału w zebraniach, wkładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d.    zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

 

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.

 

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a.    pisemnej rezygnacji złożonej w  ręce Zarządu,
b.    wykluczenia przez Zarząd:
-    z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
-    z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
-    z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
-    na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c.    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d.    śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

24. Władzami stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

 

25. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowi zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


31. Uchwały walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f.  uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych prze członków stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l.  Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

36. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie walnego Zgromadzenia Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.
 

37. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym Zgromadzeniu Członków,
f.  żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
g. żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 

40. W razie gdy skład Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez pozostałych członków orkanu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

 

41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,
b. z darowizn, spadków, zapisów,
c. z dotacji i ofiarności publicznej,
d. z udziałów i lokat,
e. ze sponsoringu,
f.  z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków, określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa o stowarzyszeniach.Pobierz wersję PDF

Załącznik nr 1

do Uchwały  Zarządu Powiatu

w Choszcznie

     nr 499/2012 z dnia 13.12.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

w BRZEZINACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, Brzeziny 1, 73-220 Drawno zwanego dalej „Domem” określa organizację i zasady działania Domu, jego strukturę i zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

§ 2

Dom działa na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

2.       Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z  póź. zm.),

3.      Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późń. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

4.      Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

5.      Decyzji nr 17/2007 z dnia 20.06.2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu bezterminowego zezwolenia na prowadzenie Domu.

6.      Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

7.      Niniejszego regulaminu.

 

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.      Domu – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach,

2.      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora DPS,

3.      Księgowym – należy prze to rozumieć Głównego Księgowego,

4.      Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć sekcję jednostki lub samodzielne stanowisko pracy,

5.      Mieszkańcu – należy przez to rozumieć mieszkańca Domu Pomocy Społecznej                        w Brzezinach.

 

 

§ 4

1. Dom jest powiatową samodzielną jednostką organizacyjną, utworzoną i działającą w formie jednostki budżetowej. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Zarząd Powiatu w Choszcznie.

2. Siedzibą Domu jest miejscowość Brzeziny.

3. Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym.

 

 

ROZDZIAŁ II

Zadania Domu

 

§ 5

1.      Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające uwzględniając zasady określone w § 2 Statutu zapewniając: 

1)      w zakresie usług bytowych,

a)      miejsce zamieszkania,

b)      wyżywienie,

c)      odzież i obuwie,

d)     utrzymanie czystości,

2)      w zakresie usług opiekuńczych:

a)      udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b)      podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

c)      niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3)      w zakresie potrzeb wspomagających usługi:

a)      umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b)      umożliwieniu zaspokajania potrzeb kulturowych i religijnych,

c)      zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

d)     stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną  i środowiskiem,

e)      wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,

f)       działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca w miarę jego możliwości.

2.      Zakres usług, o których mowa w ust. 1 ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby  i możliwości psychofizyczne mieszkańca.

3.      Dom świadczy również usługi polegające na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne, pokrywając opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny określonego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 41, poz. 397).

4.      Dom może również pokryć wydatki na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

5.      Ponadto Dom zapewnia:

a)      pomoc rodzinie w organizacji pogrzebu,

b)      organizację świąt,

c)      kontakt z osobą duchowną w praktykach religijnych w zależności od wyznań mieszkańca.   

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Podział zadań i kompetencji, struktura organizacyjna

 

§ 6

1.      Domem zarządza Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi pełną odpowiedzialność.

2.      Dyrektor w stosunku do pracowników Domu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3.      Dyrektor kieruje Domem przy pomocy Głównego Księgowego i koordynatorów sekcji organizacyjnych.

4.      Dyrektora Domu w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy lub osoba wskazana przez Dyrektora w granicach określonych pisemnym umocowaniem.     

5.      Koordynatorzy sekcji oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy są bezpośrednio podporządkowani Dyrektorowi Domu.             

6.      Pracownicy zespołów podlegają służbowo koordynatorowi zespołu.

7.      Koordynatora zespołu w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik zespołu wyznaczony przez Dyrektora Domu.

8.      Pracownika samodzielnego zastępuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Domu.

9.      Zastępstwa poszczególnych pracowników zespołów ustalają koordynatorzy sekcji.

 

§ 7

1. Do obowiązków Dyrektora Domu należy realizacja zadań regulaminowych jednostki

            a w szczególności:

1)      Reprezentowanie Domu na zewnątrz, informuje o usługach i działalności Domu.

2)      Organizowanie pracy  i podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy.

3)      Zapewnienie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i przestrzeganie prawa.

4)      Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

5)      Organizowanie działalności Domu w sposób zapewniający mieszkańcom Domu właściwy zakres usług, zgodny ze standardami i indywidualnymi potrzebami mieszkańca. Tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań Domu wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6)      Nadzór nad gospodarką finansową i powierzonym mieniem, planowanie  i dysponowanie środkami budżetu Domu.

7)      Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z ustawa prawo zamówień publicznych.

8)      Wydawanie regulaminów, zarządzeń, poleceń służbowych, zwieranie umów w ramach udzielonego przez Zarząd Powiatu w Choszcznie upoważnienia.

9)      Opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Domu i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w Choszcznie.

10)  Kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców oraz zagwarantowanie i respektowanie praw osobistych mieszkańców.

11)  Nadzór nad ochroną danych osobowych pracowników i mieszkańców.

12)  Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami i instytucjami na rzecz Domu i jego mieszkańców.

13)  Wykonywanie innych zadań powierzonych na podstawie upoważnień  i pełnomocnictw.

14)  Realizacja zadań wynikających z przepisów szczególnych określających zadania kierowników jednostek organizacyjnych.

15)  Rozpatrywanie skarg i wniosków.   

 

§ 8

1.      Zasady podpisywania pism i aktów prawnych:                                                                        

        1) Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są pisma i dokumenty :  

a)      zarządzenia wewnętrzne,

b)      pisma wychodzące na zewnątrz,

c)      dokumenty z zakresu stosunku pracy.                                                              

2.      Pisma zastrzeżone do podpisu przez Dyrektora podpisuje na kopii pracownik
opracowujący jego treść.

3.      Umowy cywilnoprawne oraz czeki bankowe podpisują Dyrektor i Główny Księgowy.

4.      Koordynatorzy zespołów podpisują dokumenty wewnętrzne. 

5.      Pracownicy zespołów podpisują sporządzone przez siebie notatki oraz dokumenty
wewnętrzne.        

  

§ 9

1.      Strukturę organizacyjną Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach tworzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Sekcja Opiekuńczo-Terapeutyczna, która obejmuje 3 zespoły,

2)      Sekcja Finansowo-Administracyjna,

3)      Sekcja żywienia,

2.      Samodzielne stanowiska pracy: pracownik socjalny, psycholog, kapelan, pedagog, referent ds. kadr, radca prawny, informatyk, inspektor BHP

3.      Zespołami Sekcji Opiekuńczo-Terapeutycznej koordynują koordynatorzy.

4.      Każda sekcja w zakresie określonym w regulaminie podejmuje działania i prowadzi sprawy związane z realizacją zadań Domu.

5.      Schemat struktury organizacyjnej DPS w Brzezinach określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 10

Osoby kierujące sekcjami oraz zespołami Domu inicjują, planują, organizują i kontrolują pracę podległych sobie jednostek, a zwłaszcza zapewniają:

1)      terminowość i rzetelność wykonywania zadań przez pracowników,

2)      dyscyplinę pracy poprzez nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminów, przepisów bhp i p.poż. oraz tajemnicy służbowej,

3)      współdziałanie nadzorowanego przez siebie sekcji lub zespołu z całością struktury Domu,

4)      samodzielne przygotowywanie projektów pism, opracowań i innych materiałów  do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

 

§ 11

Wszyscy pracownicy Domu sprawują swoje funkcje oraz wykonują zadania w oparciu  o zakresy czynności, określające ich obowiązki i odpowiedzialność.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania wspólne sekcji

 

§ 12

 

1.   Sekcje prowadzą sprawy związane z realizacją zadań wynikających z niniejszego regulaminu.

Do wspólnych zadań sekcji należy:

1)      okazywanie życzliwego podejścia do mieszkańca, zachowanie jego godności osobistej oraz przestrzeganie tajemnicy zawodowej,

2)      realizacja zadań wynikających z zarządzeń Dyrektora oraz sporządzanie okresowych sprawozdań w tym zakresie,

3)      współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania projektu budżetu,

4)      usprawnianie organizacji, metod i form pracy sekcji oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Domu,

5)      rozpatrywanie i wyjaśnianie skarg i wniosków,

6)      prowadzenie w zakresie ustalonym przez Dyrektora kontroli i szkoleń w komórkach organizacyjnych Domu,

7)      współdziałanie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,

8)      współdziałanie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

9)      dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń oraz całej posesji Domu,

10)  ścisła współpraca między sekcjami w celu zapewnienia właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych na terenie Domu,

11)  przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w tym statystycznych, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

12)  zapewnienie sprawnej obsługi interesantów

13)  współdziałanie z innymi sekcjami w sprawach wymagających uzgodnień,

14)  przygotowywanie i aktualizacja informacji z zakresu zadań sekcji oraz przekazywanie, po uprzedniej akceptacji Dyrektora do publikacji na stronie internetowej serwisu informacyjnego Domu oraz na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Koordynujący sekcjami są odpowiedzialni za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań określonych niniejszym regulaminem i wynikających z przepisów prawnych.

Wymienieni w ust. 3 koordynatorzy wykonują swoje zadania bezpośrednio oraz przy pomocy podległych pracowników.

Do kompetencji koordynatorów zespołu należy:

1) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,

2) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

3) organizowanie pracy i podział zadań wykonywanych przez podległych pracowników.

Koordynatorzy sekcji ponoszą odpowiedzialność za pracę przed Dyrektorem.ROZDZIAŁ  V

Zakresy działania poszczególnych zespołów organizacyjnych Domu

 

§ 13

1.      Do zadań sekcji finansowo-administracyjnej należy w szczególności:

1)      opracowywanie projektu planu rocznego i okresowego zaopatrzenia w materiały, sprzęt, środki trwałe i wyposażenie w odzież ochroną i roboczą,

2)      zabezpieczenie dokumentacji technicznej i innej wynikającej z obowiązujących przepisów remontowanych obiektów, urządzeń mających wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)      czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy oraz stosowanie przewidzianych w tych przepisach środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

4)      organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników,

5)      prowadzenie spraw ochrony p.poż wszystkich obiektów wchodzących w skład Domu,

6)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej bhp i p.poż.,

7)      zapewnienie funkcjonowania sekretariatu,

8)      przeprowadzanie postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9)      racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z rocznych planów,

10)  prowadzenie gospodarki finansowej oraz analizowanie i kształtowanie kosztów wg miejsca ich powstawania,

11)  prowadzenie ewidencji księgowej materiałowej i płac,

12)  prowadzenie i terminowe wykonywanie rozliczeń finansowych jednostki,

13)  terminowe sporządzanie list płac w oparciu o obowiązujące przepisy,

14)  prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i odzieży ochronnej  w użytkowaniu,

15)  opracowywanie analiz gospodarki finansowej Domu oraz przedstawianie wniosków Dyrektorowi Domu,

16)  opracowywanie planów dochodów i wydatków,

17)  przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań i bilansu zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi,

18)  przechowywanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, spisów inwentaryzacyjnych, sprawozdań finansowych,

19)  obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

20)  rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzanie zestawień różnic inwentaryzacyjnych,

21)  sprawowanie kontroli wewnętrznej, w zakresie gospodarki materiałowej, żywieniowej, magazynowej,

22)  prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej  magazynów, realizacja zamówień, współpraca z dostawcami,

23)  zabezpieczenie przechowywanych zapasów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem, zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą  i włamaniem,

24)  realizacja zamówień artykułów spożywczych i przemysłowych do miesięcznych kwot wynikających z zatwierdzonego budżetu,

25)  utrzymywanie magazynów we właściwym stanie techniczno-sanitarnym,

26)  sprawowanie nadzoru nad prawidłową  eksploatacją budynków, pomieszczeń, instalacji oraz sprzętu Domu,

27)  zabezpieczenie wykonawstwa remontów,

28)  prowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz konserwacyjnych w obiektach Domu,

29)    zapewnianie warunków technicznych dla racjonalnej gospodarki budynkami, urządzeniami, instalacjami energetycznymi oraz sprzętu technicznego pozostającego na terenie jednostki,

30)  utrzymanie pojazdów w sprawności technicznej,

31)   dbanie o wygląd i estetykę obiektów, terenów zielonych, prowadzenie prac pielęgnacyjnych

2.       Przy znakowaniu akt sekcja  stosuje symbol „S F- A”.

 

§ 14

1.      Do zadań sekcji żywienia należy w szczególności:

1)      organizowanie właściwego zaopatrzenia surowcowego i materiałowego poprzez składanie w sekcji finansowo-administracyjnej zamówień na materiały pomocnicze, sprzęt,

2)      przygotowywanie i wydawanie posiłków w tym diet zleconych przez lekarza,

3)      ukierunkowanie produkcji w kuchni i dostosowanie jej z punktu widzenia fizjologii żywienia do potrzeb różnych grup mieszkańców Domu,

4)      opracowywanie jadłospisów dekadowych oraz przepisów kulinarnych,

5)      wdrażanie nowych zasad racjonalnego żywienia przy zastosowaniu prawidłowych przepisów technologicznych i wymogów sanitarnych. Prawidłowe prowadzenie gospodarki surowcowej.

6)      analizowanie jakości i wydajności surowców przy zastosowaniu różnych metod wytwarzania potraw,

7)      kontrolowanie prawidłowości stosowania przepisów kulinarnych,

8)      prowadzenie bieżącej ewidencji osób żywionych

9)      sporządzanie bieżącej i prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej i przekazywanie jej do sekcji finansowo-administracyjnej,

10)  przestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego wynikającego z przyjętych zasad HCCP oraz wymogów instytucji właściwych w tym zakresie,

2.      Przy znakowaniu akt sekcji stosuje symbol „SŻ”.

 

§ 15

1.      Do zadań sekcji opiekuńczo-terapeutycznej należy w szczególności:

1)      w zakresie zadań zespołów opiekuńczych:

a)      udzielanie mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych takich jak jedzenie, picie, utrzymanie higieny osobistej, ubieranie - stosownie  do ich poziomu sprawności,

b)      utrzymywanie czystości w pokojach mieszkańców,  

c)      współdziałanie z mieszkańcami w zakresie zachowania czystości osobistej oraz właściwego i estetycznego ubioru,    

d)     czuwanie nad należytym przestrzeganiem przez mieszkanki regulaminów,

e)      zapewnienie mieszkańcom Domu warunków do swobodnej praktyki własnej religii,

f)       współdziałanie z mieszkańcami w celu rozwiązywania ich codziennych problemów,

g)      zapewnienie każdej mieszkance bezpośredniego dostępu do wybranego przez nią pracownika pierwszego kontaktu,

h)      opracowywanie indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców, ich realizacja oraz udział w zespole terapeutyczno– opiekuńczym.

2)      w zakresie zadań zespołu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego:

a)      prowadzenie prawidłowej gospodarki lekami,

b)      rozpoznawanie stanu i określenie problemów opiekuńczo-pielęgnacyjnych,

c)      realizację usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i pielęgniarskich,

d) umożliwienie korzystania z świadczeń medycznych i pielęgniarskich wynikających z obowiązujących przepisów oraz świadczonych w ramach umowy z lekarzem pierwszego kontaktu oraz pielęgniarką środowiskową i położną,   

e)      zorganizowanie wizyt lekarza POZ oraz wykonywanie jego zaleceń,

f)       zapewnienie mieszkankom leków, środków opatrunkowych, itp. wg wskazań lekarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g)      kompletowanie i prowadzenie dokumentacji medycznej mieszkańców,

h)      współpraca z pracownikami innych zespołów w celu zapewnienia właściwej opieki nad mieszkańcami,

i)        zapewnienie osobom niepełnosprawnym transportu sanitarnego do specjalistów na konsultacje i leczenie,

j)        realizacja fizykoterapii według zaleceń lekarskich,       

k)   podnoszenie sprawności mieszkańców do samoobsługi przez wykorzystanie zaplecza fizykoterapeutycznego Domu, 

3)      w zakresie zadań zespołu terapii zajęciowej: 

a)      budowanie właściwych relacji między mieszkańcami i personelem Domu,

b)      stymulowanie rozwoju mieszkanek poprzez organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej oraz różnych form zajęć kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych czy rekreacyjnych zarówno indywidualnych jak i grupowych,

c)      opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi rocznych i miesięcznych planów terapii zajęciowej,

d)     prowadzenie terapii zajęciowej z mieszkańcami Domu zgodnie z planem i rozkładem dnia,

e)      organizowanie życia kulturalnego mieszkańców Domu,

f)       inicjowanie spotkań środowiskowych,

g)      współpracowanie z grupami, społecznościami lokalnymi,

2.      Przy znakowaniu akt sekcji stosuje symbol „SO-T”.

 

§ 16

1.      Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem w Domu osób do niego skierowanych,

2)      prowadzenie ewidencji mieszkańców Domu,

3)      prowadzenie akt osobowych mieszkańców, właściwe ich zabezpieczenie oraz ochrona danych osobowych mieszkańców,  

4)      prowadzenie ewidencji skierowań,

5)      powiadamianie o terminie przyjęcia poszczególnych osób,

6)      przyjmowanie nowych mieszkańców i wprowadzanie ich do społeczności Domu,

7)      czuwanie nad przestrzeganiem praw mieszkańców i poziomem świadczonych im przez Dom usług, 

8)      zawiadamianie bezzwłocznie po zwolnieniu miejsca – kolejnego kandydata z określeniem terminu przyjęcia do Domu,

9)       zawiadamianie właściwych organów rentowych oraz organów pomocy społecznej o ruchu mieszkańców,

10)  utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami i udzielanie im niezbędnej pomocy,

11)   utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców,

12)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańców,       

13)   prowadzenie rozmów indywidualnych z mieszkańcami,

14)   sporządzanie wywiadów środowiskowych,           

15)   załatwianie spraw dotyczących mieszkańców w urzędach i instytucjach,

16)   aktualizacja sytuacji socjalno-bytowej mieszkańca,

17)   opracowywanie indywidualnych planów wsparcia oraz ich koordynowanie,

18)   organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,         

19)   załatwianie spraw związanych ze zgonami i pogrzebami mieszkańców,

20) bieżące informowanie Dyrektora Domu o nowo przyjętych mieszkańcach, samowolnych oddaleniach oraz zgonach podopiecznych,                               

21)  prowadzenie odpłatności mieszkańców,

22)  prowadzenie depozytów wartościowych i pieniężnych mieszkanek.

 

§ 17

1.      Do zakresu referenta ds. kadr należy w szczególności:

1)      przygotowanie dokumentów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniem, zmianą stanowisk pracy,

2)      prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)      przygotowywanie dokumentów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, zmiany stanowisk pracy, nagradzaniem i karaniem,

4)      prowadzenie spraw i organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowego, 

5)      sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,

6)      ewidencja i wydawanie delegacji służbowych,

7)      opracowywanie projektów regulaminów z zakresu spraw pracowniczych,

8)      ewidencja skarg i wniosków, nadzór nad prawidłowym i terminowym ich rozpatrywaniem,

9)      prowadzenie zbioru regulaminów Domu oraz rejestru zarządzeń Dyrektora,

10)  organizacja praktyk uczniowskich i studenckich oraz staży i innych form zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy,

11)   przetwarzanie danych osobowych pracowników w zakresie wynikającym z kodeksu pracy oraz ich ochrona,

12)  obsługa sekretariatu i centrali telefonicznej,

13)  przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień do 14000 euro zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro i powyżej zgodnie z ustawą PZP,

14)  aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 18

1.      Do zadań Kapelana należy w szczególności:
1)   zaspokojenie potrzeb duchowych i religijnych mieszkańców,

2)      rozmowy indywidualne z mieszkańcami na ich prośbę,

3)      odprawianie mszy świętych,

4)      świadczenie innych posług duszpasterskich.

 

  § 19

1.      Do zakresu zadań Psychologa należy w szczególności:                                                                                

1)  diagnozowanie mieszkańców Domu,                                                                                            

2)  organizowanie i prowadzenie terapii psychologicznej dla mieszkańców,                                     

3)  doradztwo psychologiczne dla personelu,                                                                                  

4)  organizowanie szkoleń dla personelu.

 

  § 20

1. Do zakresu zadań Pedagoga należy w szczególności :

1)      zapewnienie mieszkankom stałej opieki pedagogicznej,

2)      podejmowanie działań dotyczących adaptacji nowoprzybyłych mieszkańców,

3)      uczestniczenie w Zespole Terapeutyczno – Opiekuńczym,

4)      prowadzenie wewnętrznych szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe pracowników Domu,

5)      współdziałanie z Koordynatorem Sekcji Opiekuńczo – Terapeutycznej.

 

§ 21

1.      Do zakresu zadań Konsultanta ds. psychiatrii należy w szczególności:                                

1)  ścisłe współdziałanie z Dyrektorem Domu,                                                                                  

2)  konsultowanie bieżącego stanu zdrowia mieszkanek pod względem psychiatrycznym, 

3)  doradzanie personelowi DPS w zakresie dostosowania opieki do stanu zdrowia mieszkanek,                                                                                                                     '

4)  doradztwo w zakresie form terapii mieszkanek DPS w zależności od ich stanu zdrowia,                                                                                                                                   

 5)  w razie potrzeby sporządzanie opinii o bieżącym stanie mieszkanek.

 

§ 22

1. Do zadań informatyka należy w szczególności:

1)      planowanie i wdrażanie przedsięwzięć informatycznych w jednostce,

2)      zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania sprzętu komputerowego, w tym konserwowanie sprzętu i urządzeń,

3)      gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową,

4)      zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

5)      zarządzanie transmisją danych w eksploatowanych systemach,

6) zapewnienie ciągłości przepływu informacji oraz możliwości przystosowania eksploatowanych systemów do zachodzących zmian normatywnych, organizacyjnych i technologicznych,

7) prowadzenie ewidencji oprogramowania i dokumentacji systemów przetwarzania danych użytkowanych w systemie oraz baz danych i określanie zasad ich utrzymywania,

 

 

8) określanie zasad wykonywania i kontrola realizacji archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych oraz analiza integralności archiwizowanych danych,

9) administrowanie serwerami, systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi w sieci komputerowej,

10)  zarządzanie kontami poczty elektronicznej i kontami użytkowników,

11)  organizowanie niezbędnych szkoleń pracowników jednostki w zakresie obsługi programów użytkowych, bezpieczeństwa informatycznego,

12)  wykonywanie zadań administratora systemu jednostki, administratora bezpieczeństwa informacji, administratora BIP.

§ 23

1.      Do zadań radcy prawnego należy w szczególności:

1) pełnienie kompleksowej obsługi prawnej jednostki (świadczenia pomocy prawnej) w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutową działalnością,

2)  udzielaniu porad prawnych i konsultacji, sporządzaniu opinii prawnych, ocenie zgodności z prawem przygotowywanych wewnętrznych aktów prawnych oraz w razie potrzeby wykonywaniu czynności procesowych dotyczących zleceniodawcy (zastępstwo prawne).

 

§ 24

1.      Do zadań inspektora bhp i p.poż. należy w szczególności:

1)      prowadzenie audytów i przeglądów warunków pracy w zakresie BHP i P.POŻ.,

2)      prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i P.POŻ,

3)      prowadzenie postępowań i sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

4)    przygotowywanie stosownej dokumentacji w zakresie BHP,

5)   nadzorowanie zgodności procedur i dokumentacji BHP zgodnie z wymogami przepisów prawa,

6) dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk na którym  występują zagrożenia wypadkowe,

7)  przedstawianie Dyrektorowi informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy o źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania wstępnych zagrożeń,

8)      współpracowanie ze Społecznym  Inspektorem Pracy DPS w Brzezinach,

9)  współdziałanie  w zakresie prowadzonych badań  i pomiarów czynników  szkodliwych dla zdrowia pracowników,

10)  uczestniczenie  w pracach komisji powołanych przez Dyrektora  z zakresu BHP i P.POŻ.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 25

1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Domu określa instrukcja w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych, obiegu dokumentów oraz archiwizowania akt w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

2. Organizację i porządek pracy, wykonywanie kontroli wewnętrznej oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określają odrębne regulaminy i zarządzenia Dyrektora.

 

§ 26

Organizację życia mieszkańców określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Domu.

 

 

 

                                                                                                         Opracowała:

                                                                                               mgr Teresa Mądzielewska

 

 Pobierz regulamin w formacie PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XX/168/2013

Rady Powiatu w Choszcznie

z dnia 21 lutego 2013 r.

STATUT

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZEZINACH

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach jest jednostką budżetową Powiatu Choszczeńskiego działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późń. zm.).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964).
 3. Decyzji nr 17/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
 4. Statut Powiatu Choszczeńskiego.
 5. Innych aktów prawnych regulujących działalność DPS w Brzezinach.

§ 2

 1. Nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej brzmi ,,Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach” dalej określany jako „Dom”.
 2. Siedzibą Domu jest miejscowość Brzeziny.
 3. Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działania Domu

§ 3

 1. Dom jest miejscem stałego pobytu przeznaczonym dla 104 dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.
 2. Dom zapewnia mieszkankom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkanek.
 3. Dom umożliwia mieszkankom korzystanie z przysługujących według odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie

 

§ 4

Domem kieruje jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego i Koordynatorów sekcji organizacyjnych.

§ 5

Organizację i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Domu uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

ROZDZIAŁ IV

Mienie i gospodarka finansowa

 

§ 6

 1. Dyrektor zarządza mieniem stanowiącym własność Powiatu Choszczeńskiego przekazanym w zarząd trwały.
 2. Dom jako powiatowa jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 7

Zmiany statutu Domu następują w formie właściwej dla jego uchwalenia.

 

 

Pobierz wersje PDF