Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XX/168/2013

Rady Powiatu w Choszcznie

z dnia 21 lutego 2013 r.

STATUT

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZEZINACH

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach jest jednostką budżetową Powiatu Choszczeńskiego działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późń. zm.).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964).
 3. Decyzji nr 17/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
 4. Statut Powiatu Choszczeńskiego.
 5. Innych aktów prawnych regulujących działalność DPS w Brzezinach.

§ 2

 1. Nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej brzmi ,,Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach” dalej określany jako „Dom”.
 2. Siedzibą Domu jest miejscowość Brzeziny.
 3. Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działania Domu

§ 3

 1. Dom jest miejscem stałego pobytu przeznaczonym dla 104 dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.
 2. Dom zapewnia mieszkankom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkanek.
 3. Dom umożliwia mieszkankom korzystanie z przysługujących według odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie

 

§ 4

Domem kieruje jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego i Koordynatorów sekcji organizacyjnych.

§ 5

Organizację i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Domu uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

ROZDZIAŁ IV

Mienie i gospodarka finansowa

 

§ 6

 1. Dyrektor zarządza mieniem stanowiącym własność Powiatu Choszczeńskiego przekazanym w zarząd trwały.
 2. Dom jako powiatowa jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 7

Zmiany statutu Domu następują w formie właściwej dla jego uchwalenia.

 

 

Pobierz wersje PDF