Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

W dniu 15.07.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach - 73-220 Drawno- Brzeziny 1, grupa licząca 57  pracowników w/w placówki założyła Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach "NADZIEJA" mające na celu wspieranie rozwoju placówki i realizowanie zadań wchodzących w zakres działań placówki, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie działa i realizuje swoje cele w oparciu o statut.  Konto Stowarzyszenia 70 1020 4867 0000 1802 0085 9371, na które można dokonywać wpłat celem wsparcia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Dane rejestrowe
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach "NADZIEJA" zostało zarejestrowane 09.09.2008 pod numerem KRS 0000313210.
 
Dane:
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach "NADZIEJA"
Brzeziny1
73-220 Drawno
Tel. 95 768 10 66
fax: 95 768 11 99

NIP: 594-15-77-361
KRS: 0000313210
REGON: 320587090
 

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH "NADZIEJA"

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach "Nadzieja", w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Brzeziny 1, 73-220 Drawno.
  3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.
  5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
  6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

     
Rozdział II
Cele i środki działania

 

7. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

a. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
b. Działalność charytatywna,
c. Ochrona i promocja zdrowia,
d. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
e. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych a zwłaszcza opieka oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna.

 

8. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

a. Wspieranie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach pod względem merytorycznym i finansowym a w szczególności poprzez:
- dofinansowanie bieżącej działalności DPS w obszarach wymagających takiego wsparcia w celu utrzymania standardów opieki, terapii i rehabilitacji wypracowanych w placówce i określonych odrębnymi przepisami,
- opracowywanie i realizowanie projektów mających na celu rozwój placówki zwłaszcza w obszarze opieki, terapii i rehabilitacji mieszkanek DPS a także w obszarze infrastruktury i bazy materialnej placówki,
- wspieranie procesu rozwoju zawodowego i osobistego personelu DPS,
- opracowywanie, realizowanie oraz uczestnictwo w projektach mających na celu integracje mieszkanek DPS ze środowiskiem lokalnym oraz ich uczestnictwo w lokalnym życiu społecznym i kulturowym.
b. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczych i terapeutycznych takich jak domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, hotele, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki terapii i inne, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, starych, chorych, uzależnionych lub znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej w tym także dzieci i młodzieży,
c. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie opieki, terapii, rehabilitacji pracy z osobami wymienionymi w poprzednim punkcie,
d. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej osób o których mowa w poprzednich punktach.

 

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

 

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10. Stowarzyszenie posiada członków:

a.    zwyczajnych,
b.    wspierających,
c.    honorowych.

 

11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a.    złoży deklarację członkowską,
b.    przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

15. Członkiem honorowanym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.    biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b.    korzystania z dorobku, majątku i wszystkich form działalności Stowarzyszenia,
c.    udziału w zebraniach, wkładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d.    zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

 

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.

 

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a.    pisemnej rezygnacji złożonej w  ręce Zarządu,
b.    wykluczenia przez Zarząd:
-    z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
-    z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
-    z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
-    na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c.    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d.    śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

24. Władzami stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

 

25. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowi zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


31. Uchwały walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f.  uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych prze członków stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l.  Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

36. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie walnego Zgromadzenia Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.
 

37. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym Zgromadzeniu Członków,
f.  żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
g. żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 

40. W razie gdy skład Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez pozostałych członków orkanu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

 

41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,
b. z darowizn, spadków, zapisów,
c. z dotacji i ofiarności publicznej,
d. z udziałów i lokat,
e. ze sponsoringu,
f.  z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków, określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa o stowarzyszeniach.Pobierz wersję PDF