Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

życzenia DPS

ue1

 

Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o powierzenie grantu
pn.,, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w wysokości 9 602,51 zł.

 

Opracowała :
Aneta Mazurczak
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

 

 

 

W tak trudnym i ciężkim czasie w jakim wszyscy się znaleźliśmy, nie mogliśmy także zapomnieć o Naszych byłych podopiecznych, które spoczywają na Cmentarzu Komunalnym w Brzezinach. W ramach zajęć terapeutycznych, zostały wykonane stroiki, które zostały umieszczone na grobach zmarłych mieszkanek Domu. Tym samym pokazaliśmy po raz kolejny, że nawet po śmierci pamiętamy i pamiętać będziemy o wszystkich zmarłych mieszkankach Domu.

WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3WSZYSTKICH SWIETYCH ZDJ3

 

 

 

 ue1

 

 

 

             Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w postaci grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS nr: POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

          Projekt ma na celu łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie pozwoli na ochronę życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Łączna kwota dofinansowania: 322 770,00 zł.