KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 i 14 RODO

Administrator danych osobowych (ADO)

Miejsce przetwarzania

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Brzeziny 1 73 – 220 Drawno

Tel. 95 768 10 66; e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.dpsbrzeziny.pl

Inspektor Danych Osobowych

Tel. 95 768 10 66

e – mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane i przetwarzane  są w celu możliwości wykonywania ustawowych zadań publicznych, określanych m.in. w ustawie:

 • rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
 • ustawy o pomocy społecznej,
 • ustawy o zdrowiu psychicznym,
 • ustawy o prawie zamówień publicznych,

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6  - Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO

Planowany okres przechowywania danych

Termin przechowywania danych osobowych wynika z:

 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i rachunkowych)
 • archiwizacyjnych,
 • dochodzenia roszczeń,

Kategorie przetwarzania danych

 • imię i nazwisko,
 • nr PESEL,
 • telefon komórkowy,
 • adres e-mail,
 • dane adresowe,
 • dane bankowe,
 • dane szczególne (w zakresie zdrowia).

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie naruszenia przepisów RODO

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawania przez klienta jest obowiązkowe.

W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie ADO
 • istnieje możliwość uzyskania kopii danych.

Udostępnianie danych innym podmiotom

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.

Powierzenie przetwarzania danych

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie UMOWY POWIERZENIA

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Słowniczek:

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. które reguluje ochronę danych osobowych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 2. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.
 3. Przetwarzanie danych osobowych – zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Organ nadzorczy -  właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych od 25.05.2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Profilowanie – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na selekcji osób np. pod względem preferencji, zainteresowań, zachowań lub lokalizacji.