O ZAMÓWIENIACH UDZIELANYCH

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA  DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  DLA 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

 

Nabywca:

POWIAT CHOSZCZEŃSKI

Ul. Nadbrzeżna 2

73 – 200 Choszczno

NIP: 594-14-26-515

Odbiorca

1/   Nazwa firmy i adres odbiorcy:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Gmina Drawno

Telefon 95 – 768 10 66,   Fax 95 768 11 99      

E-mail: biuro@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona http://dps.brzeziny.ibip.pl         

Godziny urzędowania: 700 – 1500

 

2/   Osoby upoważnione do kontaktów:

mgr Teresa Mądzielewska  - Dyrektor DPS Brzeziny

Urszula Bembnista – Główny Księgowy

 

3/  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ udostępniana jest zainteresowanym nieodpłatnie.

SIWZ można odbierać w siedzibie zamawiającego

Brzeziny1, 73-220 Drawno Powiat Choszczeński

w godzinach 700 – 1500 (sekretariat pokój nr 5)

 

Przedmiot zamówienia

1/ Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Artykuły spożywcze powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe,  w tym spełniać warunki sanitarne produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej. Dostarczone artykuły spożywcze powinny cechować się wysokimi walorami smakowymi z odpowiednim terminem przydatności do spożycia według obowiązujących norm. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu żywnościowego siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich warunków sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015, poz. 35 z póżn.zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia (SIWZ II pkt 7).

Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych powinien być nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostarczenia, z wyjątkiem mięsa oraz mleka i przetworów mleczarskich, które winny być dostarczane świeże.

Dostawy realizowane będą w ilościach zgłoszonych według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego telefonicznie lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia, w godzinach 700-1500                         od poniedziałku do piątku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia w ilościach podanych w zał. nr 1/1 – 1/6 do SIWZ.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty art. spożywczych
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy oleju opałowego
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę leków i materiałów opatrunkowych
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę jaj
  5. Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego
  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę leju napędowego
  7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pieluchomajtek
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów chemicznych
  1. Zapytanie do Zapytania ofertowego na dostawę leków i materiałów opatrunkowych
  2. Zapytanie do Zapytania ofertowego dotyczące obliczania ceny na dostawy oleju opałowego

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZO/4/O/2016

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawę  Oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach z siedzibą  w Brzeziny, 73-220 Drawno zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami określonymi w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty .

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2016 r. do godz. 1000w siedzibie zamawiającego w  DPS w  Brzezinach -  Budynek biura - Sekretariat – pokój nr 5

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2016r. o godz. 1030  w siedzibie Zamawiającego w  Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, Budynek biura pokój nr 4.

 

Pliki do pobrania:

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZO/5/ON/2016

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  na dostawę  Oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach z siedzibą  w Brzeziny, 73-220 Drawno zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami określonymi w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2016r. do godz. 1000w siedzibie zamawiającego w  DPS w  Brzezinach -  Budynek biura - Sekretariat – pokój nr 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2016r. o godz. 1230  w siedzibie Zamawiającego w  Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, Budynek biura pokój nr 4.

 

Pliki do pobrania: