O G Ł O S Z E N I E

 

                   O   ZAMÓWIENIACH   UDZIELANYCH W   TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej  30 000 euro   DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH na DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O   ZAMÓWIENIACH   UDZIELANYCH W   TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej  30 000 euro   

DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH na ARTYKUŁY CHEMICZNE

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O ZAMÓWIENIACH UDZIELANYCH

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA  DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  DLA 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

 

Nabywca:

POWIAT CHOSZCZEŃSKI

Ul. Nadbrzeżna 2

73 – 200 Choszczno

NIP: 594-14-26-515

Odbiorca

1/   Nazwa firmy i adres odbiorcy:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Gmina Drawno

Telefon 95 – 768 10 66,   Fax 95 768 11 99     

E-mail: biuro@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona http://dps.brzeziny.ibip.pl         

Godziny urzędowania: 700 – 1500

2/   Osoby upoważnione do kontaktów:

Małgorzata Grenda – Łojko – Pomoc administracyjno - biurowa

Urszula Bembnista – Główny Księgowy

3/  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ udostępniana jest zainteresowanym nieodpłatnie.

SIWZ można odbierać w siedzibie zamawiającego

Brzeziny1, 73-220 Drawno Powiat Choszczeński

w godzinach 700 – 1500 (sekretariat pokój nr 5)

 

Przedmiot zamówienia

 

1/ Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Artykuły spożywcze powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe, w tym spełniać warunki sanitarne produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej. Dostarczone artykuły spożywcze powinny cechować się wysokimi walorami smakowymi z odpowiednim terminem przydatności do spożycia według obowiązujących norm. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu żywnościowego siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich warunków sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015, poz. 35 z póżn.zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia (SIWZ II pkt 7).

Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych powinien być nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostarczenia, z wyjątkiem mięsa oraz mleka i przetworów mleczarskich, które winny być dostarczane świeże.

Dostawy realizowane będą w ilościach zgłoszonych według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego telefonicznie lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia, w godzinach 700-1500  od poniedziałku do piątku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia w ilościach podanych w zał. nr 1/1 – 1/6 do SIWZ.

  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część I będzie obejmować różne artykuły spożywcze, sypkie, przyprawy, koncentraty

Część II będzie obejmować mleko i przetwory mleczne.
Część III będzie obejmować mięso i wędliny.
Część IV będzie obejmować warzywa i owoce.
Część V będzie obejmować pieczywo.
Część VI będzie obejmować ryby i mrożonki warzywne.

CPV:

-15000000-8 – Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

-15800000-6 – różne produkty spożywcze       

-15400000-2- oleje i tłuszcze zwierzęce i  roślinne       

-15600000-4 – produkty przemiału ziarna 

-15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty  

-15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

-15810000-9-  Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

-15500000-3- Produkty mleczarskie

-15220000-6- Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

-15331170-9- Warzywa mrożone

 

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:                    

Cena podana przez Wykonawcę może podlegać zmianom przez okres realizacji zamówienia w przypadku zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2017. Tym przypadku przewiduje się zmiany umowy.

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Sprzedaż asortymentów.

2. Dostawa zakupionego towaru do DPS w Brzezinach zgodnie z zamówieniem.

2/  Miejsce wykonania zamówienia:

DOM POMOCY SPOŁECZEJ W BRZEZINACH

Brzeziny 1, 73-220 Drawno, Powiat Choszczeński

3/ Informacje o możliwości oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4/ Informacje o składaniu ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – w 1 lub kilku z wymienionych 6 części.

5/ Określenie typu zamówienia:

Przetarg nieograniczony (art. 39-46 ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).

6/ Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

1/ Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

2/  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

*   spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, na   potwierdzenie spełniania warunków złożą dokumenty i oświadczenia określone  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

*   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

3/  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

  1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Cena -  60 % Termin płatności - 40% 
  2. Punkty przyznane w/w kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

Pc= (Cmin/Cx) x 60 + (Dx/Dmax) x 10

gdzie:

Pc – łączna wartość oferty w punktach

Cmin – cena brutto oferty najniższej ze wszystkich złożonych ofert

Cx – cena brutto oferty podana w badanej ofercie

Dx – punkty wg terminu płatności w badanej ofercie

Dmax – punkty wg najdłuższego terminu spośród wszystkich złożonych ofert

W tym:

1) termin płatności 7 dni – 10 pkt.

2) termin płatności 14 dni – 20 pkt.

3) termin płatności 21 dni – 40 pkt.

  1. Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena i termin płatności stanowić będzie końcową ocenę punktową danej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  4. Jeżeli w postępowaniu,  nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie i terminie płatności, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli identyczne oferty cenowe do złożenia ofert dodatkowych. Termin ich złożenia zostanie określony przez Zamawiającego.

4/  Miejsce i termin składania ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

Brzeziny 1, 73-220 Drawno Powiat Choszczeński

Budynek biura – Sekretariat pokój nr 5

do dnia 12.12.2017 r.  do godziny 1100

5/ Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert.

6/ Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

7/ Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

adres strony internetowej - nie dotyczy

8/ Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

adres strony internetowej - nie dotyczy

9/ Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

10/ Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 179 w szczególności: odwołania – Dział VI PZP (Rozdział 2).

11/  Miejsce i termin otwarcia ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

Brzeziny 1, 73-220 Drawno Powiat Choszczeński

Dnia 12.12.2017 r. o godz. 1100

12/ Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP

Ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Dnia  04.12.2017 r.  pod nr 626403-N-2017

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

  1. Odpowiedź na pytanie do przetargu na dostawę leków i materiałów
  2. Odpowiedzi na pytanie do przetargu na dostawę pieluchomajtek
  3. Odpowiedź na pytanie do przetargu na dostawę artykułów chemicznych

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O   ZAMÓWIENIACH   UDZIELANYCH W   TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej  30 000 euro   

DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH na ARTYKUŁY CHEMICZNE

 

Zamawiający

1/   Nazwa firmy i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Gmina Drawno

Telefon   95  768 10 66

Fax          95­  768 11 99 

E-mail: biuro@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona http://dps.brzeziny.ibip.pl

Godziny urzędowania: 700 – 1500

2/   Osoby upoważnione do kontaktów:

               Małgorzata Grenda – Łojko – Pomoc administracyjno - biurowa 

               Urszula Bembnista      -  Główny Księgowy

3/  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ udostępniana jest zainteresowanym nieodpłatnie

SIWZ można odbierać w siedzibie zamawiającego

Brzeziny 73-220 Drawno w godzinach 700 – 1500 (sekretariat)

 lub na stronie http://dps.brzeziny.ibip.pl

 

Przedmiot zamówienia

 

1/ Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

Sukcesywne dostawy artykułów chemicznych wg. Bieżących zapotrzebowani i ilości wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca dopuszcza możliwość zastąpienia artkułów chemicznych wymienionych w formularzu ofertowym produktami zamiennymi równoważnymi o podobnych parametrach i właściwościach.

2/  Miejsce wykonania zamówienia:

DOM POMOCY SPOŁECZEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

3/ Informacje o możliwości oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4/ Informacje o składaniu ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5/ Określenie typu zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

6/ Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

1/ Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

2/  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

*   spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w § 14 ust. 1 Regulaminu, na   potwierdzenie spełniania warunków złożą dokumenty i oświadczenia określone  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

*   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3/  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres wykonywanej działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

Jedynym kryterium postępowania przedmiotowego wyboru oferty jest liczba punktów za kryterium ceny 100%.

4/  Miejsce i termin składania ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Sekretariat DPS

do dnia 08.12.2017 r. do godziny 1000

5/ Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert.

6/ Miejsce i termin otwarcia ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Dnia 08.12.2017 r. o  godz. 1130

7/ Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dps.brzeziny.ibip.pl  dnia  01.12.2017 r.

 

 

Pliki do pobrania: