Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O   ZAMÓWIENIACH   UDZIELANYCH W   TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej  30 000 euro   

DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH  na DOSTAWĘ JAJ

 

Zamawiający

1/   Nazwa firmy i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Gmina Drawno

Telefon   95  768 10 66

Fax          95­  768 11 99 

E-mail: biuro@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona http://dps.brzeziny.ibip.pl

Godziny urzędowania: 700 – 1500

2/   Osoby upoważnione do kontaktów:

       Małgorzata Grenda – Łojko  – Pomoc administracyjno – biurowa   

       Urszula Bembnista -  Główny Księgowy

3/  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ udostępniana jest zainteresowanym nieodpłatnie

SIWZ można odbierać w siedzibie zamawiającego

Brzeziny 73-220 Drawno w godzinach 700 – 1500 (sekretariat)

 lub na stronie http://dps.brzeziny.ibip.pl

 

Przedmiot zamówienia

 

1/ Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

Sukcesywne dostawy jaj według bieżących zapotrzebowań i ilości wskazanych przez Zamawiającego.

2/  Miejsce wykonania zamówienia:

DOM POMOCY SPOŁECZEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

3/ Informacje o możliwości oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4/ Informacje o składaniu ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5/ Określenie typu zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

6/ Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

1/ Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

2/  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

*   spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w § 14 ust. 1 Regulaminu, na potwierdzenie spełniania warunków złożą dokumenty i oświadczenia określone  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

*   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3/  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres wykonywanej działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

Jedynym kryterium postępowania przedmiotowego wyboru oferty jest liczba punktów za kryterium ceny 100%.

4/  Miejsce i termin składania ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Sekretariat DPS

do dnia 08.12.2017. r. do godziny 1000

5/ Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert.

6/ Miejsce i termin otwarcia ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Dnia 08.12.2017. r. o  godz. 1030

7/ Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dps.brzeziny.ibip.pl  dnia  01.12.2017 r.

 

Pliki do pobrania: