Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O   ZAMÓWIENIACH   UDZIELANYCH  W   TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej  30 000 euro  

DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH na DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO

Zamawiający

1/   Nazwa firmy i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Gmina Drawno

Telefon   95  768 10 66

Fax          95­  768 11 99 

E-mail: biuro@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona http://dps.brzeziny.ibip.pl

Godziny urzędowania: 700 – 1500

 

2/   Osoby upoważnione do kontaktów:

        Urszula Bembnista      -  Główny Księgowy

        Małgorzata Grenda – Łojko – Pomoc administracyjno - biurowa

3/  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ udostępniana jest zainteresowanym nieodpłatnie

SIWZ można odbierać w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach , Brzeziny 1   73-220 Drawno w godzinach 700 – 1500 (sekretariat) pokój nr 5

 

Przedmiot zamówienia

 

1/ Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

Dostawa oleju opałowego odpowiadającego normie PN-C-9624:2011 do celów grzewczych odbywać się będzie transportem Wykonawcy dostosowanym do przewozu przedmiotu umowy w ilościach zgłoszonych według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego telefonicznie lub faksem w godzinach 700 – 1500 w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia. Maksymalna jednorazowa dostawa 4000 l, minimalna dostawa 1500 l. W miesiącach jesienno – zimowych zamawiane są maksymalne ilości oleju, w okresie wiosenno – letnim minimalne. Średnioroczne zużycie oleju opałowego ok. 52000 l. Rozliczenie dostaw oleju opałowego odbywać się będzie w warunkach DPS w litrach rzeczywistych. Wskazane powyżej paliwo odpowiadać musi wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w  sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 oraz z 2015 r. poz. 1361 z późn.zm.)oraz normie PN – EN 590:2013-12, PN – EN 228:2013-04. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż jest określona w formularzu ofertowym. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.

W zakres zamówienia wchodzi :

Dostawa zakupionego towaru do DPS w brzezinach zgodnie z zamówieniem złożonym telefonicznie lub faksem.

2/  Miejsce wykonania zamówienia:

DOM POMOCY SPOŁECZEJ w BRZEZINACH

 BRZEZINY 1   73-220 Drawno

3/ Informacje o możliwości oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4/ Informacje o składaniu ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5/ Określenie typu zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

6/ Termin wykonania zamówienia:  

\Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

1/ Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

2/  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

*   spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w § 14 ust. 1 Regulaminu, na potwierdzenie spełniania warunków złożą dokumenty i oświadczenia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

*   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3/  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres wykonywanej działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

Jedynym kryterium postępowania przedmiotowego wyboru oferty jest liczba punktów za kryterium ceny – 100 %

4/  Miejsce i termin składania ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Sekretariat DPS

do dnia 08.12.2017 r. do godziny 1000

5/ Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert.

6/ Miejsce i termin otwarcia ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Dnia 08.12.2017 r. do godziny 1300

7/ Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dps.brzeziny.ibip.pl  dnia  01.12.2017 r. 

 

 

Pliki do pobrania: