Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 

O   ZAMÓWIENIACH   UDZIELANYCH W   TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej  30 000 euro

DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH 

DOSTAWA LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

 

Zamawiający

1/   Nazwa firmy i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

Brzeziny 1, 73-220 Drawno Powiat Choszczeński

Telefon   95  768 10 66

Fax          95­  768 11 99 

E-mail: biuro@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona http://dps.brzeziny.ibip.pl

Godziny urzędowania: 700 – 1500

2/   Osoby upoważnione do kontaktów:

Małgorzata Grenda – Łojko – Pomoc administracyjno – biurowa

Urszula Bembnista -  Główny Księgowy

3/  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ udostępniana jest zainteresowanym nieodpłatnie

SIWZ można odbierać w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach,

Brzeziny 1 73-220 Drawno w godzinach 700 – 1500 (sekretariat pokój nr 5)

 

Przedmiot zamówienia

 

1/ Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Sprzedaż i dostawa leków i materiałów opatrunkowych wyszczególnionych w formularzu stanowiącym załącznik 8 do SIWZ sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego. Zapotrzebowania na poszczególne asortymenty ilość, rodzaj będzie składana telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego z ustaleniem terminu dostawy na podstawie podpisanych przez lekarza recept i zapotrzebowań. Dostarczony asortyment winien posiadać optymalny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać ilościom i asortymentowi złożonego zamówienia. Dostawa transportem    i na koszt dostawcy. W przypadku braku zamawianej pozycji leku Wykonawca we własnym zakresie sprowadzi lek i dostarczy do zamawiającego w terminie nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych. Nie dopuszcza się zamienników zamówionego asortymentu bez zgody Zamawiającego.  

W pozycji faktury nazwa towaru należy zamieścić dokładny opis produktu, tj.: nazwa, postać, dawka, ilość sztuk w opakowaniu. Ponadto faktura powinna zawierać informacje dotyczące rozliczenia  dla domu pomocy społecznej w rozbiciu na specyfikację odpłatności: - należność pacjenta - refundacja NFZ Każda faktura powinna zawierać podsumowanie: Całość do zapłaty w tym: 1) DPS 2) mieszkaniec.

Ilości poszczególnych asortymentów podane w załączniku Nr 8 nie są obligatoryjne i mogą ulec zmianie ze względu na aktualne potrzeby Zamawiającego. Za zamówienie mniejszej ilości poszczególnych asortymentów ujętych w załączniku Nr 8 zamawiający nie będzie ponosił żadnych skutków prawnych lub finansowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego limitu kwotowego oraz zakup leków nieprzewidzianych po cenach nie wyższych niż urzędowe ogłoszone przez Ministra Zdrowia.  

UWAGA: Wszystkie pozycje załącznika Nr 8 do niniejszej SIWZ winny być wypełnione. Jeżeli na dzień składania ofert okaże się, iż zawarty w Załączniku nr 8 do SIWZ jakikolwiek lek został wycofany z obrotu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, lek ten niezależnie od tego czy Wykonawca zaoferuje ten lek i wyceni go zostanie pominięty w ocenie ofert. Oznacza to, iż Zamawiający dokonując oceny ofert nie będzie brał pod uwagę tego leku w odniesieniu do wszystkich Wykonawców, potraktuje tak, jakby nie zamawiał tego leku. Wykonawca zobowiązany jest przy sporządzaniu oferty przestrzegać cen urzędowych na leki refundowane zakresie wynikającym z Rozporządzeń: Ministra Zdrowia - w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

2/  Miejsce wykonania zamówienia:

DOM POMOCY SPOŁECZEJ W BRZEZINACH

Brzeziny 1, 73-220 Drawno Powiat Choszczeński

3/ Informacje o możliwości oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4/ Informacje o składaniu ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5/ Określenie typu zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

6/ Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

1/ Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

2/  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

*   spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w § 14 ust. 1 Regulaminu, na   potwierdzenie spełniania warunków złożą dokumenty i oświadczenia określone  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

*   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3/  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres wykonywanej działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

Jedynym kryterium postępowania przedmiotowego wyboru oferty jest liczba punktów za kryterium ceny.

4/  Miejsce i termin składania ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

Brzeziny 1, 73-220 Drawno

Budynek Biura - Sekretariat pokój nr 5

do dnia 08.12.2017 r.  do godziny 1100

5/ Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert.

6/ Miejsce i termin otwarcia ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Dnia 08.12.2017 r. o godzinie 1100

7/ Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dps.brzeziny.ibip.pl oraz www.dpsbrzeziny.pl  dnia  01.12.2017 r.

 

Pliki do pobrania: